UBEZPIECZENIA - tak na wszelki wypadek...

 • 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych
 • Porównywarka ubezpieczeń OC/AC
 • Ubezpieczenie Grupowe nawet dla osób bezrobotnych.
 • Ubezpieczenie Mieszkania/Domu
 • NNW Indywidualne i dla Dzieci.

 

      1. OTWARTE UBEZPIECZENIE GRUPOWE

puzle2

Co to jest otwarta grupa?

Otwarta grupa to program ubezpieczeń na życie i zdrowie podobny do grupowych ubezpieczeń na życie w zakładach pracy.

Zawiera szereg świadczeń zapewniających wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach rodzinnych, a także pomoc Assistance. Tak szerokiego zakresu nie zapewni indywidualne ubezpieczenia na życie.

Otwarta formuła pozwala na przystąpienie niemal każdemu.
Zawarcie ubezpieczenia nie wymaga przynależności do żadnej grupy zawodowej, a przystąpienie sprowadza się do prostego wniosku, bez skomplikowanej ankiety medycznej.

 • wiek przystąpienia do 65 roku życia
 • dla osób bezrobotnych, pracujących, emerytów, prowadzących działalność gospodarczą,
 • wykluczenia to: renciści, osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, wiek przystąpienia powyżej 65 lat
 • niskie składki od 45 zł
 • możliwość płatności składki: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie
 • zakres ubezpieczenia to m.in: urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, śmierć naturalna.

 

   2. POMYŚL O AUCIE - obowiązkowe OC ale nie tylko.

 

 

Posiadasz auto? Tak więc czeka Cię obowiązkowe ubezpieczenie OC, każdy chce aby składka za to ubezpieczenie była jak najniższa. Sprawdź u nas jak możesz płacić mniej. A może chcesz dodatkowo zabezpieczyć pojazd polisą Auto Casco? Mamy szeroki wybór na pewno znajdziesz atrakcyjną dla siebie ofertę.

Co się dzieje przy szkodzie całkowitej pojazdu z ubezpieczeniem OC/AC .....?

Za szkodę całkowitą przyjmuje się sytuację, w której przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku, z ekonomicznego punktu widzenia nie jest możliwe. W takiej sytuacji poszkodowany może liczyć jedynie na wypłacenie pieniędzy, bo z samochodem może się już raczej tylko pożegnać. Określenie progu opłacalności naprawy, a tym samym zakwalifikowanie szkody jako całkowitej jest różne dla ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC.

Szkoda całkowita a ubezpieczenie OC

Szkoda całkowita w przypadku OC występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że:

*nie nadaje się do naprawy,
*koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu z dnia likwidacji szkody.
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej w ubezpieczeniu OC ustala się poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed uszkodzeniem o wartość uszkodzonego pojazdu po wypadku, czyli tzw. pozostałości


Szkoda całkowita a ubezpieczenie AC

Próg opłacalności naprawy, czyli uznania szkody jako całkowitej, regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące AC, które tworzone są przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe.

Zasada ustalania wysokości odszkodowania jest w przypadku AC prowadzona zgodnie z zapisami OWU, jednak próg opłacalności naprawy zazwyczaj określany jest na poziomie od 60% do 80% wartości pojazdu. Zatem szkoda uznawana jest za całkowitą, jeśli koszt naprawy przekroczy wskazany w umowie próg wartości.

Wysokość odszkodowania ustala się tak samo, jak w przypadku likwidacji z OC: poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed uszkodzeniem o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Co jeśli ubezpieczyciel przejmuje tzw. pozostałości?

Dobrze jest wiedzieć, że w przypadku kwalifikacji szkody przez ubezpieczyciela jako szkody całkowitej, uszkodzony pojazd jest nadal własnością poszkodowanego. Firma ubezpieczeniowa może, ale nie musi przejąć jego tzw. pozostałości (szczególnie w AC).
Jeżeli następuje przejęcie wraku przez ubezpieczyciela na Twój wniosek lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń, odszkodowanie powinno być równe wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Warto wiedzieć, że przy szkodach likwidowanych z OC sprawcy, wytyczne KNF zobowiązują zakład ubezpieczeń do pomocy w sprzedaży wraku.

Trzy szkodliwe zmienne

Firma ubezpieczeniowa może uznać, że w zniszczonym pojeździe wystąpiła szkoda całkowita, jeśli uległ on takiemu zniszczeniu, że nie nadaje się do naprawy lub koszt naprawy przekracza:

*całkowitą wartość pojazdu sprzed szkody (przy OC komunikacyjnym);
*procentowo określoną część wartości pojazdu sprzed szkody, np. 70% (przy AC).
W przypadku orzeczenia szkody całkowitej zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie według tzw. metody dyferencyjnej, jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody a wartością pojazdu (pozostałości powypadkowych/wraku) po szkodzie. Jeżeli właściciel uszkodzonego pojazdu przy szkodzie całkowitej nie będzie chciał go zatrzymać, oprócz kwoty odszkodowania powinien otrzymać również kwotę uzyskaną z tytułu sprzedaży wraku.

Przykładowo: Mamy samochód o wartości 10 tys. zł, którego wartość po uszkodzeniu przez inne auto obniżyła się do 6 tys. zł. Jeżeli koszty wymiany części i robocizny oszacowano by na 3, 5 czy nawet 9 tys. zł, ubezpieczyciel uznałby szkodę częściową i wypłacił ubezpieczonemu odszkodowanie na poczet naprawy w takiej kwocie.

Jeżeli jednak ubezpieczyciel oszacowałby koszty naprawy na kwotę co najmniej 10 tys. zł, miałby podstawy, by orzec szkodę całkowitą i zgodnie z zasadą wypłacić różnicę pomiędzy wartością pojazdu sprzed i po szkodzie, czyli 4 tys. zł. Ubezpieczony mógłby w tej sytuacji zatrzymać zniszczony samochód lub zdecydować się na sprzedaż i wówczas dodatkowo uzyskać kwotę, jaką kupujący zapłaci za wrak.

Procedura kwalifikacji szkody jako częściowej lub całkowitej opiera się więc na oszacowaniu trzech wielkości – wartości pojazdu sprzed szkody, wartości pojazdu po szkodzie oraz kosztów naprawy w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Sęk w tym, że likwidując szkodę, każdą z tych wielkości jednostronnie określa zakład ubezpieczeń. A to najkrótsza droga do nadużyć.

W podanym przykładzie szkodę całkowitą można by bowiem orzec również wtedy, gdy koszty naprawy co prawda byłyby niższe (np. 8,1 tys. zł), ale na niższa kwotę – na przykład również 8 tys. zł - oszacowano by też wartość pojazdu sprzed szkody (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu sprzed szkody, a więc orzeczona zostanie szkoda całkowita).

Poziom relacji pomiędzy tymi trzema kwotami podobnie można ustawić manewrując wartością pojazdu po szkodzie. A i to nie koniec możliwości, po które sięgają niektórzy ubezpieczyciele.

 

3. POMYŚL O DZIECKU!

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje szeroki zakres już od 30 zł ROCZNIE !


1. Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi ochronę na wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego dziecka. W ramach polisy NNW można się ubezpieczyć na:Urazy doznane w związku z nieszczęśliwym wypadkiem takie jak: złamania kończyn, urazy głowy i inne.
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Oparzenia, odmrożenia, urazy narządów wewnętrznych – są to sytuacje często nieobjęte w podstawowej wersji ochrony.
Udar mózgu, zawał serca – opcje dodatkowe w szerszych zakresach ochrony ubezpieczeniowej.

2. Jakie świadczenia możesz otrzymać z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu.
Zwrot kosztów leczenia.
Zasiłek dzienny za czasową niezdolność do nauki.
Pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

3. Czy zakup ubezpieczenia NNW dziecka w szkole jest obowiązkowy?

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Szkoła może zapisać w swoim statucie wymóg posiadania polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez uczniów, ale dyrekcja nie może żądać zawarcia umowy w ramach dostępnego w szkole programu. Rodzicom przysługuje w tym zakresie pełna dowolność.

4. Jaką sumę ubezpieczenia NNW warto wybrać?

Jak najwyższą. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Rodzice wykupili dla dziecka NNW z najniższą sumą ubezpieczenia wynoszącą 10 000 zł. Na zajęciach wychowania fizycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku – dziecko złamało nogę. Odszkodowanie z polisy NNW wyniosło zaledwie 250 zł. Gdyby rodzice przezornie kupili polisę z wysoką sumą ubezpieczenia oraz szerokim zakresem ochrony, mogliby otrzymać dużo wyższe świadczenia np. przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł – 1 250 zł.
 

4. POMYŚL O MIESZKANIU/DOMU.

Chroń swój dom od zalania, włamania, ognia i wichur, w końcu to miejsce do którego codziennie wracasz.

Ubezpieczenia domu i mieszkania, należące do grupy ubezpieczeń majątkowych, w swojej ofercie posiadają wszystkie Towarzystwa działające na polskim rynku. Skorzystać z nich możemy posiadając na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy. Co istotne, aby ubezpieczyć mieszkanie nie musimy być w nim na stałe zameldowani.

Przedmiot ubezpieczenia
Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością. Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste.

Ubezpieczenia domu i mieszkania oferują nam także szeroką gamę innych przedmiotów, które możemy chronić. Są to m.in. wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp., pomieszczenia gospodarcze, garaże, zawartość piwnic czy szyby.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki
Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres. Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje, m.in.:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
Assistance domowy.
Samodzielnie możemy wybrać także wartość na jaką zamierzamy ubezpieczyć własne mienie. Pamiętajmy, że wysokość składki zawsze jest różna i zależna od wielu elementów: sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu, palnej lub niepalnej konstrukcji budynku, przeznaczenia czy jego lokalizacji.